Akari

5.0

4.0

315.37

10

Hibiki

3.0

2.0

161.04

Hirafu no Iriguchi

289.05

Katana

3.0

1.0

79.38